Makaleler

Makale

Hakan Ömer TUNCA,Altan ÖZKİL

Suriyelilere Yönelik Güvenlik Algısı: İzmir Örneği

Security Perceptions Towards Syrians: The Case of İzmir

PDF

Makale

Hüseyin KÖSE,Tahir BİNGÖL

Türkiye Muhafazakâr Siyasetinde Kardeşlik ve Din Kardeşliği Söylemi: AK Parti Mitingleri

The Discourse of Brotherhood and Religious Fellowship in the Conservative Politics of Turkey: AK Party Rallies

PDF

Makale

Svetlana SARİBAYOVA

Uluslararası İlişkilerde Terörizm ve Diaspora İlişkileri: ASALA ve Ermeni Diasporası

Relationship between Terrorism and Diaspora: ASALA and the Armenian Diaspora

PDF

Makale

Salih BAŞKUTLU

Genç Almanya Birliği “Jungdeutschland-Bund’un (JDB)” Yöneticilerinden Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff’un Osmanlı Devleti Bünyesindeki Faaliyetleri

The Activities of Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff, One of the Managers of the Young Germany Union “Jungdeutschland-Bund (JDB)” in the Ottoman Empire

PDF

Makale

ÖZKAN Metin

Medeniyet Bunalımından Ütopik Bir Siyasal Kurguya: Sezai Karakoç’un Diriliş Partisi

From Civilization Crisis to Utopia in Political Fiction: The Diriliş Party of Sezai Karakoç

PDF

Makale

Nihal KOCABAY ŞENER,Gözde ÖYMEN ENGİNDENİZ

Fenomen Aktivizmi: Çevreci Fenomenler Üzerine Bir Araştırma

Activist Influencers: An Exploratory Analysis About Greenfluencers

PDF

Makale

Elif MANUOĞLU

Sosyal Medya Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Sosyal Medya Kaygısı ile İlişkisi

Adaptation of Social Media Rumination Scale into Turkish and Its Association with Social Media Anxiety

PDF

Makale

Nazmiye Gökçe YILDIRIM,Kader BAHAYİ

Özgül Fobi ve Sınav Kaygısı Olan Ergenlerde EMDR Terapinin Etkisinin İncelenmesi

Examination of the Effect of EMDR Therapy in Adolescents with Specific Phobia and Test Anxiety

PDF

Makale

Fatih TAŞTAN

William James: Hümanizmi ve Din Felsefesi

William James: His Humanism and Philosophy of Religion

PDF

Makale

Adem YILMAZ

Varlığın Kuyusu: “Herkes”in Psikopolitiği

The Cavity of Being: The Psychopolitics of “Everyone”

PDF