Makale

Makale

Varlığın Kuyusu: “Herkes”in Psikopolitiği

The Cavity of Being: The Psychopolitics of “Everyone”

Adem YILMAZ
Yıl 2023, Sayı 16, Sayfalar:209-227

At the basic level, this study includes a philosophical inquiry on the question "What is the problem with being like everyone else?" At a more profound level, it critically considers the concept of existence like "everyone" and tries to define a political practice that develops under the rule of "everyone". While "everyone" confines human existence to mere formality, it shapes the practice of politics under the rule of this formality. The state of subordination to "everyone", which develops under the rule of complete alteration, also prevents human from returning to his inner self as an effort to interpret himself and from hearing the voice of Being. This unconditional externality takes human away from a being and circulates only to others who can be substituted. In addition, externality can manifest itself in different forms, such as identity or mass.

Bu çalışma en temel düzeyde “Herkes gibi olmakta sorun nedir?” sorusu üzerine kaleme alınan felsefi bir sorgulamadır. Daha derin düzeyde ise “herkes” gibi var olma minvalini eleştirel bir şekilde ele alarak salt “herkes”in hükmünde gelişen bir siyaset pratiğini tanımlamaya çalışmaktadır. “Herkes”, insan varoluşunu salt biçimselliğe hapsederken siyaset pratiğini de bu biçimselliğin hükmünde şekillendirmektedir. Bütünüyle başkalaşmanın hükmünde gelişen “herkes”e tabi olma durumu, insanın kendi yorumlama çabası olarak içselliğine dönüşünü ve Varlığın sesini duymasını da engellemektedir. Bu koşulsuz dışsallık, insanı bir varlık olmaktan uzaklaştırarak salt, ikame edilebilir başkalarına tedavül etmektedir. Bununla birlikte dışsallık, kimlik ya da kitle gibi farklı formlarda kendini açığa vurabilmektedir.