Makale

Makale

Uluslararası İlişkilerde Terörizm ve Diaspora İlişkileri: ASALA ve Ermeni Diasporası

Relationship between Terrorism and Diaspora: ASALA and the Armenian Diaspora

Svetlana SARİBAYOVA
Yıl 2023, Sayı 16, Sayfalar:55-75

This study examines the strategic impact of ASALA terrorism on international relations in the 20th century. The central place in the article is given to the role of the diaspora in the activities of terrorist organizations, which was studied on the example of the relations of the Armenian diaspora with ASALA. ASALA, active in the period of 1975-1983, is a vivid example of how one man's terrorist can be another's freedom fighter. While Turkey was fighting against ASALA as a terrorist organization threatening the security of the country and its citizens, especially its diplomatic representatives, the Armenian diaspora around the world regarded ASALA as an organization fighting for justice and the rights of the Armenian people and provided various form of assistance to it. This research paper discusses the concept of social constructivism, its basic terms and the application of the terms to the analysis of terrorist organizations. On the basis of the "identity" category of the social constructivism concept and the "We"-"They" dichotomy an attempt will be made to understand the support given to the terrorist organizations by the diaspora. Based on the results of the study, it was concluded that the activities of terrorist organizations can strengthen ethnic identity by rallying the diaspora around a common idea. The study also confirmed the idea that the same organization can be perceived differently by different societies: while the Turkish state fought ASALA as a terrorist organization, some members of the Armenian diaspora perceived this organization as a justice-fighter and honored the “ASALA veterans."

Bu çalışmada ASALA terörizminin 20.yüzyıldaki uluslararası ilişkiler üzerindeki stratejik etkisi incelenmektedir. Makalede merkezî yer, Ermeni diasporasının ASALA ile ilişkileri örneğinde incelenen terör örgütlerinin faaliyetlerinde diasporanın rolüne verilmiştir. 1975-1983 döneminde aktif olan ASALA “birisinin teröristinin diğerinin özgürlük savaşçısı” olduğunun canlı örneğidir. Türkiye, ülkenin güvenliğini ve vatandaşlarını, özellikle de diplomatik temsilcilerini tehdit eden bir terör örgütü olan ASALA'ya karşı savaşırken, dünyadaki Ermeni diasporası bu örgütü Ermeni halkının hakları ve adalet için savaşan bir örgüt olarak değerlendiriyor ve ASALA'ya çeşitli yardımlarda bulunuyordu. Bu çalışma, sosyal inşacılık kuramının özelliklerini, temel terimlerini ve onların terör örgütlerinin analizine uygulanmasını ele almaktadır. Sosyal inşacılık kuramının "kimlik" kategorisi ve "Biz"-"Ötekiler" ikilemi çerçevesinde diaspora tarafından terör örgütlerine verilen desteği anlamak için bir girişim yapılmıştır. Çalışmada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin diasporayı ortak bir fikir etrafında toplayarak etnik kimliği güçlendirebileceği sonucuna varılmıştır. Çalışma, Türkiye devletinin ve Ermeni diasporasının ASALA’ya yaklaşımının farklı olması açısından aynı örgütün farklı toplumlar tarafından farklı algılanabileceği fikrini de doğrulamıştır.