ISSN (Baskı) 2459-0223
ISSN (Çevrimiçi) 2717-7769

Dergimizin tüm sayıları https://dergipark.org.tr/tr/pub/uskudarsbd/archive ve https://www.sosyalbilimlerdergisi.com/makale-listesi adreslerinde daimi olarak arşivlenmektedir.

Yıl: 9 - Sayı: 16 – Mayıs 2023


Hakan Ömer TUNCA,Altan ÖZKİL

Suriyelilere Yönelik Güvenlik Algısı: İzmir Örneği

Security Perceptions Towards Syrians: The Case of İzmir


Hüseyin KÖSE,Tahir BİNGÖL

Türkiye Muhafazakâr Siyasetinde Kardeşlik ve Din Kardeşliği Söylemi: AK Parti Mitingleri

The Discourse of Brotherhood and Religious Fellowship in the Conservative Politics of Turkey: AK Party Rallies


Svetlana SARİBAYOVA

Uluslararası İlişkilerde Terörizm ve Diaspora İlişkileri: ASALA ve Ermeni Diasporası

Relationship between Terrorism and Diaspora: ASALA and the Armenian Diaspora


Salih BAŞKUTLU

Genç Almanya Birliği “Jungdeutschland-Bund’un (JDB)” Yöneticilerinden Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff’un Osmanlı Devleti Bünyesindeki Faaliyetleri

The Activities of Heinrich Leonhard Emanuel Von Hoff, One of the Managers of the Young Germany Union “Jungdeutschland-Bund (JDB)” in the Ottoman Empire


ÖZKAN Metin

Medeniyet Bunalımından Ütopik Bir Siyasal Kurguya: Sezai Karakoç’un Diriliş Partisi

From Civilization Crisis to Utopia in Political Fiction: The Diriliş Party of Sezai Karakoç


Nihal KOCABAY ŞENER,Gözde ÖYMEN ENGİNDENİZ

Fenomen Aktivizmi: Çevreci Fenomenler Üzerine Bir Araştırma

Activist Influencers: An Exploratory Analysis About Greenfluencers


Elif MANUOĞLU

Sosyal Medya Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Sosyal Medya Kaygısı ile İlişkisi

Adaptation of Social Media Rumination Scale into Turkish and Its Association with Social Media Anxiety


Nazmiye Gökçe YILDIRIM,Kader BAHAYİ

Özgül Fobi ve Sınav Kaygısı Olan Ergenlerde EMDR Terapinin Etkisinin İncelenmesi

Examination of the Effect of EMDR Therapy in Adolescents with Specific Phobia and Test Anxiety


Fatih TAŞTAN

William James: Hümanizmi ve Din Felsefesi

William James: His Humanism and Philosophy of Religion


Adem YILMAZ

Varlığın Kuyusu: “Herkes”in Psikopolitiği

The Cavity of Being: The Psychopolitics of “Everyone”


Berçin ATEŞ, F. Gökben HIZLI SAYAR

Çocukluk Dönemi Duygusal Yaşantısı ve Duygusal Zekâ Kavramı

Childhood Emotional Life and the Concept of Emotional Intelligence


Buğra Can BAYÇİFCİ

Kitap Değerlendirmesi: Systematicity: The Nature of Science, Paul Hoyningen-Huene, (Oxford University Press, 2013)

Book Review: Systematicity: The Nature of Science, Paul Hoyningen-Huene, (Oxford University Press, 2013)