Remove filtering

Years

Year 2023

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Year 2017

Year 2016

Year 2015

Categories

Authors

Articles

Makale

Adviye Damla ÜNLÜ

Barışın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Üye Devletleri Örneği

Impact of Peace on Gender Equality: The Case of European Union Member States

PDF

Makale

İlkim BÜKE OKYAR,Songül ÖĞÜT

Gömülü Teorinin Sosyal Bilimlerdeki Kullanımı: Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Çocuk Evlilikler Örneklemi

Use of Grounded Theory In Social Sciences: A Sample of Syrians Under Temporary Protection and Child Marriages

PDF

Makale

Mert ERÇETİN

Hakikat-Sonrası ve İdeoloji: Lee McIntyre’ın Yorumu Hakkında Louis Althusser Üzerinden Bir Tartışma

Post-Truth and Ideology: A Discussion about Lee McIntyre’s Interpretation through Louis Althusser

PDFMakale

Aydın ÖZTÜRK Tuğba,Nick CROSSLEY

Türkiye’de Dijital Müzikteki Yeni Ekonomik Modellerin Sosyolojik ve Kültürel Yönleri

Sociological and Cultural Aspects of New Economic Models In Digital Music in Turkey

PDF

Makale

HU Liping

Çin’in Güneybatı Sınırında Yapılan Uluslararası Evliliklerdeki “Vietnamlı Kadın” Üzerine Bir İnceleme

A Study on the “Vietnamese Woman” in International Marriages on China's Southwest Border

PDF

Makale

SÜRÜCÜ Hüseyin

Terörizm Olgusuna Schrödinger’in Kedisi Olarak Bakmak

Viewing the Fact of Terrorism as Schrödinger's Cat

PDF

Makale

CUZDAN Vecih,KOCA Nazlı

Lübnan’da Ortak Kimliğin Oluşumunda Sedir Devrimi’nin Rolü

The Role of the Cedar Revolution in the Formation of the Collective Identity in Lebanon

PDF

Makale

KURTULUŞ Emin,DÜŞÜNCELİ Betül

Covid-19 Fobisi (Korkusu), Covid-19 Farkındalığı ve Genel Aidiyetleri Düzeyleri

Phobia (Fear) of Covid 19, Awareness of Covid-19 and Levels of General Belongingness

PDF