Article

Makale

Barışın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Üye Devletleri Örneği

Impact of Peace on Gender Equality: The Case of European Union Member States

Adviye Damla ÜNLÜ
Year 2022, Issue 14, Pages:91-108

This study investigates the impact of peacefulness on gender equality by employing panel data analysis. The study uses the Gender Inequality Index (GII) as a dependent variable and Global Peace Index (GPI) as an independent variable. The sample of the study covers the 25 European Union Member States for the period of 2010-2019. The study found that increasing levels of peace have an impact on decreasing levels of gender inequality. The result suggests that peace is a determining variable in gender equality and complements the literature that reveals the positive impact of gender equality on peace levels of countries. This result points out the transformative relationship between peace and gender equality

Bu çalışma ülkelerin barışçıllık seviyelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkisini panel veri analiziyle incelemektedir. Çalışmanın bağımlı değişkeni Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII), bağımsız değişkeni Küresel Barış Endeksidir (GPI). Çalışmanın örneklemi, 2010-2019 dönemi için 25 Avrupa Birliği Üye Devletinden oluşmaktadır. Çalışma, ülkelerin yükselen barış seviyelerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azalması yönünde bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç, barışın toplumsal cinsiyet eşitliğinde belirleyici bir değişken olduğunu öne sürmekle beraber toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkelerin barışçıllık seviyeleri üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan literatürü tamamlar niteliktedir. Bu doğrultuda çalışma, barış ve toplumsal cinsiyet arasındaki dönüştürücü ilişkiye işaret etmektedir.