Article

Makale

Covid-19 Fobisi (Korkusu), Covid-19 Farkındalığı ve Genel Aidiyetleri Düzeyleri

Phobia (Fear) of Covid 19, Awareness of Covid-19 and Levels of General Belongingness

KURTULUŞ Emin,DÜŞÜNCELİ Betül
Year 2021, Issue 13, Pages:451-485

The purpose of this research is to determine the predictive level of Covid-19 awareness and general belongingness on Covid-19 phobia (fear). Additionally, whether the fear of Covid-19 differs according to sources of information about coronavirus and mood swings during the pandemic period is also examined in this study. The study group of the research consists of a total of 352 university students, 280(%79.54) female, and 72 (%20.46) male. The study was designed in accordance with the correlational research design. In the research findings, it was found that general belongingness to Covid-19 and its awareness significantly predict the fear of Covid-19. In another result of the study, it was observed that university students’ fear of Covid-19 differs according to the source from which they have received information about Covid-19, and the mood changes during the pandemic period.

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 farkındalığı ve genel aidiyet düzeylerinin Covid-19 fobisini (korkusunu) yordama düzeyini tespit etmektir. Ayrıca araştırmada bireylerin Covid-19 korkusunun koronavirüs hakkında bilgi aldıkları kaynaklara ve pandemi döneminde ruh hali değişimine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da inceleme konusu yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 280 (%79.54) kadın ve 72 (%20.46) erkek olmak üzere toplam 352 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma, ilişkisel araştırma desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma bulgularında, genel aidiyetin ve Covid-19 farkındalığının Covid-19 korkusunu anlamlı düzeyde yordadığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucunda, Covid-19 korkusunun Covid-19 hakkında bilgi aldıkları kaynağa ve pandemi döneminde ruh hali değişimine göre farklılaştığı görülmüştür.