Remove filtering

Years

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Year 2017

Year 2016

Year 2015

Categories

Authors

Articles

Makale

UZBAY İ. Tayfun

Beyni Anlamak Sadece Nörobilim ile Mümkün Mü? Beyin Yüzyılında Nörolojik Bilimlerden Sosyal Bilimlere Yeni Açılımlar, Yeni Yaklaşımlar

Is It Possible To Understand The Brain By Only Neuroscience? New Expansions And Approaches From Neurological Sciences To Social Sciences In The Brain Century

PDF

Makale

DAPİAPİS Nihal TOROS

Pazarlama İletişimi Açısından İnternet Ortamında Kullanılan Ağızdan Ağıza Pazarlama Tekniklerinin Marka Tercihine Etkisi

The Effect Of E-Womm Methods On Brand Preferences Through Marketıng Communıcatıons Framework

PDF

Makale

DAĞLI Özgül,HACIBEKTAŞOĞLU Elçin

Televizyon Reklamlarının Çocuk-Aile İlişkisi ve Boş Zaman Kavramı Ekseninde Değerlendirilmesi

The Evaluation Of Tv And Tv Commercials On The Framework Of Parent-Child Relationships And Spare Time Concept

PDF

Makale

YILGÜR Egemen

Tarihsel Perspektiften Peripatetik ve AvcıToplayıcı Stratejilerin Geçiş

Transitivity Of Peripatetic And Hunter-Gatherer Strategies From A Historical Perspective

PDF