Makale

Makale

Yükseköğretimdeki Suriyeli Sığınmacı Öğrenciler: Uyum ve Çatışma Alanları

Social Cohesion and Conflict Areas of Syrian Asylum Seeker Students in Higher Education

GÜLERCE Hakan,ÇORLU Rukiye
Yıl 2021, Sayı 12, Sayfalar:71-106

The number of Syrian students in higher education in Turkey is increasing every year. In the 2019-2020 academic year, this number has reached 37,236. During this period, Harran University ranks first among 209 universities with 2,677 Syrian students, with the highest number of Syrian students studying in the university. One of the most fundamental facts inherent in migration is the human encounter experienced by the migrants and host communities. Both communities are affected by this encounter in various ways. In this study, social inclusion problems faced by Syrian asylum seeker higher education students throughout their education and daily life have been highlighted, and an evaluation has been made on the social experiences and problems faced by Syrian students studying at Harran University. For this purpose, two focus group meetings were held, each with six participants. The data obtained from focus group interviews were analyzed within the framework of various basic problems such as acceptance, social interaction, uncertainty, foreignness, stigmatization, and marginalization.
The main problem of this study is that Syrian students have a high desire to participate in society and live together, but they continue to experience problems such as marginalization, exclusion, and deprivation of psycho-social support in different ways.

Türkiye’de yükseköğretimdeki Suriyeli öğrenci sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2019-2020 öğretim yılında bu sayı Türkiye’de 37.236’e ulaşmıştır. Harran Üniversitesi bu dönemde 2.677 Suriyeli öğrencisi ile 209 üniversite arasında en fazla Suriyeli öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite olarak birinci sırada yer almaktadır. Göçün doğasında bulunan en temel olgulardan birisi de göç eden ve onları misafir eden yerel halkların yaşamış oldukları insani karşılaşmadır. Bu karşılaşmadan her iki toplum çeşitli açılardan etkilenmektedir. Bu çalışmada, Suriyeli sığınmacı yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca karşılaştıkları sosyal dâhil edilme sorunları ön plana çıkarılmış, Harran Üniversitesi’nde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin sosyal deneyimleri ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla her birinde altı kişilik katılımcı olmak kaydıyla iki odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmelerinde elde edilen veriler kabullenme, toplumsal etkileşim, belirsizlik, yabancılık, damgalanma, ötekileştirme gibi çeşitli temel sorunlar çerçevesinde analiz edilmiştir. Suriyeli öğrencilerin topluma dâhil olma ve birlikte yaşama isteklerinin yüksek olduğu ancak bununla birlikte ötekileştirme, dışlanma, psiko-sosyal destekten mahrum kalma gibi sorunları farklı biçimlerde yaşamaya devam etmeleri bu çalışmanın ana sorunsalını oluşturmaktadır.