Makale

Makale

Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı: Sırplar ve Hırvatlar Arasındaki Sorunlar ve Krallığın Yıkılışı (1918-1929)

Serbian-Croatian-Slovenian Kingdom: Problems between Serbs and Croats and the Fall of The Kingdom (1918-1929)

ÖZÇELİK Mevlit
Yıl 2018, Sayı 6, Sayfalar:19-53

Kingdom of Serb-Croat-Slovene was first founded in December 1918 by the Southern Slavic peoples and therefore the state was named as the First Yugoslavia. The kingdom was get into a conflict based on Serbian and Croatian crisis just after the foundation. Both Serbians and Croatians had taken action by the historical roots of their nationalist grounds. Serbians were supporting the idea of ‘Great Serbia’ which they were the centre of state. On the other hand Croatians had the idea of ‘Historical Croatian state tradition’ which was allowing them a federal state structure. As a guarantee of the Serbian claims, the Constitution of Vidovdan was adopted and therefore a Serbian centric state occured in 1921. After this event opposition against Serbian in the state increased and lasted until the kingdom was dissolved in 1929. This opposition against Serbians formed the internal politics of the Kingdom. In this article the internal political life of Kingdom of Serb-Croat-Slovene will be discussed based on the conflict among Serbians and Croatians between 1918-1929.

1 Aralık 1918’de Sırp-Hırvat-Sloven (SHS) Krallığı tarihte ilk defa Güney Slav halklarının bir araya gelmesiyle kurulmuş ve bu nedenle tarihte Birinci Yugoslavya olarak anılmıştır. Krallık kurulduğu andan itibaren Sırp ve Hırvat temelli bir çatışmanın içerisine girmiştir. Her iki kesim de tarihsel milliyetçi dayanaklarından hareket etmiş ve Sırplar “Büyük Sırbistan” idealine uygun olarak krallığın merkezi bir yapıda olmasını savunurken, Hırvatlar ise
“tarihi Hırvat devlet geleneği” fikrine uygun biçimde federal bir devlet yapısının olması gerektiğini ifade etmiştir. 1921’de Sırp tezlerinin garantisi niteliğindeki Vidovdan Anayasası kabul edilmiştir. Böylece Sırpların görüşlerine uygun olarak krallık merkezi bir idari yapıya sahip olmuştur. Bu tarihten sonra krallık içerisinde Hırvat muhalefeti artmış ve 1929’da krallık ortadan kalkana kadar da devam etmiştir. Hırvatların Sırplara karşı muhalefeti, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın iç siyasetini şekillendirmiştir. Bu makalede 1918 ile 1929 yılları arasında yaşanan Sırp-Hırvat çatışması temel alınarak Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın iç siyasi yaşamı ele alınacaktır.