Makale

Makale

Televizyon Reklamlarının Çocuk-Aile İlişkisi ve Boş Zaman Kavramı Ekseninde Değerlendirilmesi

The Evaluation Of Tv And Tv Commercials On The Framework Of Parent-Child Relationships And Spare Time Concept

DAĞLI Özgül,HACIBEKTAŞOĞLU Elçin
Yıl 2015, Sayı 1, Sayfalar:183-212

Marketers see children as a rich and influential market because children can influence the purchasing habits of other family members and force them to do shopping. Television is also an irresistible and indispensable communication tool for children. TV commercials are seen as an ethical issue to be discussed by parents. But from the beginning of marketing advertisers see advertising as an influencing tool for children. As we all know children watch TV commercials without blinking their eyes. This research is conducted to analyze TV and TV commercials concept for children and their parents. The conceptual background of this research includes, historical background of advertising, spare time spending of children and their parents, the effects of TV commercials on parent-child relationships. Research method of this study is survey and the data are discussed in the frame of the TV, TV commercials, addiction to TV and relationships between all this concepts and parent-child communication.

Pazarlama alanı çalışanları, çocuklara yönelik tüketici pazarını, çocukların, ailenin diğer üyelerinin satın alma kararı üzerinde etkin bir rol oynayabilmeleri ve onları etkileyebilmeleri nedeniyle zengin bir pazar olarak nitelendirmektedir. Çocuklar için televizyon, internet ve sanal ortamların ardından vazgeçilmez bir iletişim aracı konumundadır. Televizyon reklamlarının çocuklar tarafından ilgiyle ve hatta gözlerini ayırmadan izleniyor olması, aileler açısından bir sorun olarak değerlendirilirken, bu durum, pazarlama sektörü için çoğu zaman büyük bir fırsat olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın kavramsal çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de reklamın tarihçesi, boş zaman kavramı ve aileler ile çocukların bu kavrama yönelik bakış açılarına yer verilmekte; ailelerin, çocukların reklam izleme bağımlılıklarına yönelik bakış açılarına değinilmektedir. Araştırmanın amaçları arasında, televizyon ve televizyon reklamlarının çocuklar ve aileler tarafından nasıl ve ne yönde değerlendirildiği yer almaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket sonuçları, aile-çocuk ilişkisi, bağımlılık olgusu ve çocukların boş zamanlarına ilişkin olarak ailelerin neler düşündüğüne yönelik alınan yanıtlar ve değerlendirmeler çerçevesinde tartışılmaktadır.