Makale

Makale

Pazarlama İletişimi Açısından İnternet Ortamında Kullanılan Ağızdan Ağıza Pazarlama Tekniklerinin Marka Tercihine Etkisi

The Effect Of E-Womm Methods On Brand Preferences Through Marketıng Communıcatıons Framework

DAPİAPİS Nihal TOROS
Yıl 2015, Sayı 1, Sayfalar:157-182

The increasing number of brands in the market makes it difficult for the customer to choose, also makes it difficult for the producers being noticed among its competitors. Due to these changes in the market, the corporations became distanced to traditional marketing concept and tended to a consumer oriented marketing concept which focuses on consumer needs and wants. The developments in digital media enabled it to be used as a marketing medium. The innovative, creative and contemporary corporations have noticed the consumer power. They built a bond among their consumers with the word of mouth (e-WOM) practices in the new media. These companies get the help of their consumers during the transmission of their marketing messages and also give them a chance to be part of the corporation which leads to strong trust and bond among them. A new marketing world, where the customers have more to say than the producers, the innovative power is important and only real ideas are shared through social ties, has been established.

Pazarda her geçen gün artan marka sayısı tüketicinin tercihini zorlaştırırken, üreticinin/marka sahibinin de rakipleri arasında fark edilmesini güçleştirmektedir. Piyasada yaşanan bu değişimler sonucunda işletmeler geleneksel pazarlama anlayışlarından uzaklaşarak, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklanan bir pazarlama anlayışına yönelmişlerdir. Diğer yandan dijital medyada yaşanan gelişmeler buranın bir pazarlama mecrası olarak görülmesine de olanak sağlamıştır. Tüketicilerin gücünün farkına varmış, yenilikçi, yaratıcı ve çağdaş işletmeler, özellikle dijital ortamda ağızdan ağıza pazarlama uygulamalarıyla birlikte, yarattıkları pazarlama mesajlarının yayılmasında tüketicilerin de desteğini alarak bu sürece dahil olmalarına imkan vermiş, böylelikle kendilerini işletmenin bir parçası olarak hissetmelerini sağlayarak, aralarında sağlam bir güven duygusu ve bağ geliştirmiştir. Tüketicilerin üreticilerden daha fazla söz sahibi olduğu, yaratıcı gücün ön plana çıktığı, sadece gerçek fikirlerin artan sosyal bağlar aracılığıyla paylaşıldığı bir pazarlama dünyasına yöneliş başlamıştır.