Makale

Makale

Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Tutumlarının ve Ebeveynler Arası Çatışmanın Genç Yetişkinlerin Kişilerarası İletişim Becerisi ile Olan İlişkisi: Öz Duyarlığın Aracı Rolü

Perceived Parental Styles and Parental Conflicts Predicting Emerging Adults’ Interpersonal Communication Skills: Mediator Role of Self-Compassion

Rumeysa ÇOBAN,Numan TURAN
Yıl 2023, Sayı 17, Sayfalar:79-100

The relationship of perceived parental behaviors in childhood with individuals’ interpersonal relationship dynamics has been widely studied. In the present study, the relationship of parenting styles and parental conflict with emerging adults' interpersonal communication skills was examined, and the mediating role of self-compassion in this relationship was tested. A cross-sectional design was used in the present study. In the present study, there were 543 young adults as participants (Females = 424, Males = 119; M = 22,65, SD = 2,95). Participants filled out the Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale, Assessment of Perceived Parenting Attitudes in Childhood, Self-Compassion Scale and Communication Skills Scale along with a demographic information form. The participants retrospectively answered parenting styles (both for their mother and father) and parental conflicts in their childhood. Multiple hierarchical regression and Hayes's mediator analyses were used. The result showed that parental conflict, parenting styles and self-compassion were associated with interpersonal communication skills. In the mediating role analysis, showed that self-compassion was the mediator in the relationship between communication skills, overprotective, rejecting and emotionally close parental styles perception and parental conflict perception. The implications of the findings for future research and counseling interventions are discussed.

Çocukluk döneminde algılanan ebeveyn davranışlarının, bireyin kişilerarası ilişki dinamikleri üzerindeki etkisi yaygın bir şekilde çalışılmıştır. Bu çalışmada ise ebeveyn tutumu ve ebeveynler arası çatışma algısının genç yetişkinlerin kişilerarası iletişim becerileri ile ilişkisi incelenmiş ve bu ilişkide öz duyarlığın aracı rolü test edilmiştir. Çalışmada ilişkisel-kesitsel desen kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, 543 genç yetişkine ulaşılmıştır (K = 424, E = 119; M =22,65, SD =2,95). Katılımcılara, Çocukların Algıladığı Evlilik Çatışması Ölçeği, Kısaltılmış Ebeveyn Tutum Ölçeği- Çocuk Formu, Öz Duyarlık Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği ile birlikte demografik bilgi formu uygulanmıştır. Katılımcılar, çocukluklarında algıladıkları ebeveyn tutumlarını ve ebeveynler arası çatışmayı geçmişteki yaşantılarını düşünerek cevaplamışlardır. Verilerin analizinde sıralı regresyon analizi ile Hayes’in aracı değişken analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında, ebeveynler arası çatışmanın, ebeveyn tutumları algısının ve öz duyarlığın kişilerarası iletişim becerileri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Yapılan aracı rol analizinde ise iletişim becerileri ile aşırı koruyucu, reddedici ve duygusal yakın ebeveyn tutum algısı ve ebeveyn çatışma algısı arasındaki ilişkide öz duyarlığın aracı değişken olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında, öz duyarlığın geçmiş ebeveyn davranışlarının genç yetişkinlerin kişilerarası iletişim becerileri ile olan olası olumsuz ilişkisini hafifletmede kullanılabileceği düşünülmektedir. Bulguların gelecek araştırmalar ve psikolojik yardım müdahale yöntemleri için anlamı tartışılmıştır.