Article

Makale

Politik Karar, Tutum ve Davranışlarımızı Bireyselden Toplumsala Uzanan Bir Yelpazede Anlama ve Açıklama Kılavuzu Olarak Politik Psikoloji

Political Psychology as a Guide to Understanding and Explaining Our Political Decisions, Attitudes and Behaviors from a Perpective of Individual to Society

ARIBOĞAN Deniz Ülke
Year 2020, Issue 10, Pages:37-62

Political psychology is an interdisciplinary field of knowledge that has been developing rapidly since the second half of the 20th century. Although this discipline is generally known as the intersection of the fields of political science and psychology, it focuses on finding a wide range of connection points from history to economy and from anthropology to philosophy, and creating a multi-perspective analysis system. This discipline’s area of interest does not only cover the psychological origins of individuals’ political behavior or the psychoanalytic evaluation of political profiles. Especially in the last decades, the tendency to study the social attitudes of large groups, the effects of narratives reflected from their collective memories, their trauma, their anger, the processes of marginalization and enmity have become much more prominent. Nowadays, the scientific world uses technology increasingly in research with the aim of getting to know people and society. Naturally, new expansions and depth of political psychology will be shaped in this direction.
 

Politik psikoloji alanı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oldukça hızlı gelişen interdisipliner bir bilgi alanıdır. Bu disiplin, genellikle siyaset bilimi ile psikoloji bilim alanlarının kesişim noktası olarak bilinse de, tarihten ekonomiye, antropolojiden felsefeye kadar uzanan geniş bir yelpazede bağlantı noktaları bulmaya ve çok perspektifli bir analiz sistemi oluşturmaya odaklıdır. İlgi alanı yalnızca bireylerin siyasal davranışların psikolojik kökenlerini ya da siyasi profillerin psikanalitik değerlendirmesini kapsamaz. Özellikle son on yıllarda büyük grupların toplumsal tutumlarını, kolektif belleklerinden yansıyan anlatıların etkilerini, travmalarını, öfkelerini, ötekileştirme ve düşmanlaştırma süreçlerini vs. inceleme konusundaki yönelimi çok daha fazla ön plana çıkmıştır. Günümüz bilim dünyası, insanı ve toplumu tanıma amacıyla yürüttüğü araştırmalarını, giderek daha fazla teknoloji kullanımıyla sürdürmektedir. Doğal olarak politik psikolojinin yeni açılımları ve derinliği de bu yönde şekillenecektir.