Makale

Makale

Türkiye’de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin İstihdam Kapasitesinin Artırılmasındaki Rolü

The Role of Applied Entrepreneurship Training Activitiesover Increasing Employment Capacity

ÖRENÇ Dilan,KARA Canan Öykü DÖNMEZ,UĞUR Suat
Yıl 2020, Sayı 11, Sayfalar:411-447

DOI : -

Unemployment is a worldwide problem. States are implementing policies to reduce unemployment and increase employment. Increasing the number of entrepreneurs and expanding the entrepreneurship culture can be evaluated withinthescope of these policies. IŞKUR as a stateinstitution organizes "Applied Entrepreneurship Training" in cooperation with KOSGEB. Through the setrainings, entrepreneurship capacities of individuals are increased and the yare provided with the opportunity to find financial support for thebusinesses they establish. The aim of the research is to determine the opinions of the participants of Applied Entrepreneurship Training on the effectiveness of this program. The research is designed based on qualitative designsamples and it is limited to the province of Canakkale instead of Turkey due to financialand time constraints. Research data was collected by interview method and analyzed by contentanalysis technique. In analysis, MAXQDA Analytics Pro 18 Program was used. As a result, it was understood that the participants generally found the trainings positive in increasing their entrepreneurial capacity. On the other hand, it has been determined that the scope of the trainings should be developed to include young people, women and disadvantaged groups, and it is necessary to carry outstudies to beter publicize them.

İşsizlik dünya genelinde karşılaşılan bir sorundur. Devletler, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması için politikalar uygulamaktadırlar. Girişimci sayısının artırılması ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması bu politikalar kapsamında değerlendirilebilir. Türkiye’de devlet eliyle girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” düzenlenmektedir. Bu eğitimler vasıtasıyla bireylerin girişimcilik kapasiteleri artırılmakta, kurdukları işlere finansman desteği bulmalarına imkân sağlanmaktadır. Araştırmanın amacı, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılanların bu programın etkinliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel desende tasarlandığından ve Türkiye çapında bir örneklemle çalışmanın zamansal ve parasal imkânsızlıkları göz önüne alınarak çalışma alanı Çanakkale ili Merkez İlçe ile sınırlandırılmıştır. Araştırma verileri görüşme yöntemiyle toplanmış, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Analizlerde, MAXQDA Analytics Pro 18 Programı kullanılmıştır. Sonuçta, katılımcıların genelde eğitimleri girişimcilik kapasitelerinin artırılması konusunda olumlu buldukları anlaşılmıştır. Diğer yandan, eğitimlerin kapsamının gençleri, kadınları ve dezavantajlı kesimleri de kapsayacak şekilde geliştirilmesi, kamuoyuna daha iyi duyurulması noktasında, çalışma yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.