Makale

Makale

Mutluluk Saldırganlık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

A Research on Happiness-Aggression Relationship

DOĞAN Tayfun,ÇÖTOK Nesrin AKINCI
Yıl 2020, Sayı 11, Sayfalar:275-299

DOI : -

This research aims to investigate the relationship between happiness and aggression among university students. 621 university students participated in this research. In the study, Oxford Happiness Scale, Buss-Perry Agression Scale, and Demographic Information Form were used as data collection instruments. According to the happiness level of participants, those who inform to be very happy have lower levels of agression, anger, hostility, physical aggression, verbal aggression in comparison to those who feel a moderate level of happiness or declare to be unhappy. Additionally, it was concluded that happiness significantly predicted aggression negatively. As the participants' happiness levels increase, their aggression levels decrease and happier individuals show less aggressive behaviors.

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde mutluluk ve saldırganlık arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Çalışmaya 621 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak Oxford Mutluluk Ölçeği, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Analizler sonucunda, mutluluk düzeyi en yüksek olan grubun genel saldırganlık, öfke, düşmanlık, fiziksel saldırganlık ve sözel saldırganlık vpuanlarının, orta düzeyde mutlu olan ve düşük düzeyde mutlu olan gruba göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mutluluğun saldırganlığı negatif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı sonucu elde edilmiştir. Katılımcıların mutluluk düzeyleri arttıkça saldırganlık düzeyleri düşmektedir ve daha mutlu bireyler daha az saldırganlık davranışları göstermektedir.