Makale

Makale

Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between Job Satisfaction and Percepted Social Support in Academicians

BAŞ Merve,AKSU Melisa,ÜNÜBOL Hüseyin,SAYAR Gökben HIZLI
Yıl 2019, Sayı 9, Sayfalar:135-165

The objective of this study was to investigate the relationship between job satisfaction and percepted social support among the academicians. Eighty-four academicians who worked in Uskudar University participated in the study. Sociodemographic Data Form, Minnesota Satisfaction Questionnaire and Multidimensional Scale of Perceived Social Support were administered to participants. One-way analysis of variance, independent samples t-test and Pearson correlation analysis were used for the analysis of the data. As a result of the study, although there were statistically significant and positive relationship between the Minnesota Satisfaction Questionnaire-Extrinsic Satisfaction and Multidimensional Perceived Social Support subscales, neverthless no relationship between any other subscales was found. It was found that there was a relationship between external satisfaction and other important person support subscales of the scales used in the study. In addition to this information, it was concluded that factors such as age, title, academicians among the family members and lecture hours per week did not cause any change in job satisfaction and perceived social support levels, while both gender and marital status had an effect on job satisfaction and perceived social support levels.

Bu araştırmada akademisyenlerdeki iş doyumunun, algılanan sosyal destekle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma içerisinde iş doyumu, algılanan sosyal destek ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırmaya Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinden 84 kişi katılmıştır. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi için Tek Yönlü Varyans Analizi, Bağımsız Gruplarda T-Testi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre Minnesota İş Doyumu Ölçeğinin (MİDÖ) Dışsal Doyumu ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin (ÇBASDÖ) diğer önemli kişi destek alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanırken MİDÖ ve ÇBASDÖ arasında diğer alt ölçeklere bakıldığında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin dışsal doyum ve diğer önemli kişi destek alt boyutları arasında bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bilgilere ek olarak yaş, unvan, ailede akademisyen olma durumu ve haftada verilen ders saatinin iş doyumu ve algılanan sosyal destek düzeylerinde bir değişikliğe sebep olmadığı sonucuna ulaşılırken hem cinsiyet hem medeni durumun iş doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.