Makale

Makale

Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler

The Relationship between Mindfulness and Life Satisfaction & Well-Being among University Students

ŞAHİN Azize
Yıl 2019, Sayı 8, Sayfalar:151-176

The purpose of this study is to examine if mindfulness has any effect on life satisfaction and well-being among university students and whether those possible effects differ due to gender, age and attended faculty variables. Correlational research model was applied by using three different scales, namely, Mindfulness Attention and Awareness Scale, Mental Well-Being Scale, and Life Satisfaction Scale.

The participants of this research consist of Üsküdar University students. The sample set of research is composed by 1st and 2nd grade students from different departments in the Faculty of Humanities and Social Sciences, and the Faculty of Engineering and Natural Sciences. Research participants are made up of totally 306 students, of which 194 are female and 112 male. Age range of students is from 18 to 31 and the average age is 20.47.

Pearson’s Moments Multiplication Correlation Coefficient technique is used in correlation analysis for the determination of relationship between mindfulness and life satisfaction & mental well-being. Differences in attended faculty variables is examined by using t-test method.

Findings can be summarized as follows:

  1. There was a significant positive correlation between university students’ life satisfaction mean scores and mindfulness mean scores .
  2. There was a significant positive correlation between university students’ mental well-being mean scores and mindfulness mean scores.
  3. While there was not a significant difference between the two faculties in terms of mindfulness mean scores, there was a significant difference between the two faculties’ students’ life satisfaction scores and mental well-being mean scores.

Bu çalışma üniversite öğrencilerinde bilinçli farkındalığın, yaşam doyumu ve iyi oluş düzeyleri üzerinde etkisi olup olmadığını ve bu etkinin cinsiyet, yaş ve fakülte değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerlendirmede Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Mental İyi Oluş Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği olmak üzere üç farklı ölçek kullanılarak, ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır.

Bu araştırmanın evreni Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırmanın çalışma evreni, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde öğrenime devam eden 1. ve 2. sınıf öğrencileridir. Araştırma örneklemi 194 kız öğrenci, 112 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 306 öğrenciden toplanan verilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş aralığı 18-31 ve yaş ortalaması 20,47’dir.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Korelasyon analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniği kullanılmıştır. Fakülte değişkenine göre gruplar arası farklılık, t testi yöntemi ile incelenmiştir.

Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir.

1- Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık puanları ile yaşam doyumu puanları arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
2- Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık puanları ile mental iyi oluş puanları arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
3- Fakülte değişkeni açısından bilinçli farkındalık puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamazken, yaşam doyumu ve mental iyi oluş puan ortalamaları
arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma bulunmuştur.