Makale

Makale

Elektronik Ticaretin Marka Değeri Üzerindeki Etkisi

The Impact of Electronic Commerce on the Brand Value

TOPÇU Canan
Yıl 2017, Sayı 4, Sayfalar:223-252

Due to the increasing competition, the facilitation of accessibility along with the increasing importance of quality in the globalizing world the consumers’ brand perception has been re–formed. Since nowadays, almost everyone has access to the internet, companies are working hard on being preferred. But being preferred comes along with creating strong brands and brand values. In this sense, the impact of electronic commerce on the brand value has created an important study subject. This study is about how the concept of brand value in the mind of the consumer has been changed through electronic commerce. The effects of the rapidly developing electronic commerce industry on the customer’s brand value comprehension has been analyzed in this study while applied surveys and analysis results have been commented. It has been observed in the study that the customers’ attention and importance given to brands are increasing also based on the impact of electronic trade that should not be underestimated.

Globalleşen dünyada rekabetin artması, erişilebilirliğin kolaylaşması ve kalite kavramının önem kazanmasıyla birlikte tüketicilerde oluşan marka algısı yeniden şekillenmiştir. İnternetin hemen hemen herkese ulaşabildiği günümüzde, firmalar tercih edilebilir olmak için yoğun çaba sarf etmektedirler. Tercih edilebilirlik ise ancak güçlü markaları oluşturmak ve marka değeri yaratmaktan geçmektedir. Bu anlamda, elektronik ticaretin marka değerine etkisi önemli bir çalışma konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmada tüketici zihnindeki marka değeri kavramının elektronik ticaret sayesinde nasıl değiştiği üzerinde durulmaktadır. Hızla gelişmekte olan elektronik ticaret sektörünün tüketici algısındaki marka değerine etkileri incelenmiş olup; uygulanan anket ve analizler sonucu bulgular yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda müşterilerin marka kavramına verdikleri dikkat ve önemin, elektronik ticaretin de azımsanmayacak etkisiyle arttığı görülmüştür