Makale

Makale

Sovyetler Birliği Dış Politikasında Avrupa Bütünleşmesi: 1950’li ve 1960’lı Yıllar

European Integration in the Soviet Foreign Policy: 1950s and 1960s

ARAS İlhan
Yıl 2017, Sayı 5, Sayfalar:299-322

Te history of European integration was closely related to the Cold War between the Soviet Union and the USA. For this reason, European integration drew atention of the USA and the Soviet Union; however, the approach of two sides were diferent. Te USA supported the process of European integration; the Soviet Union was against the integration process. For the Soviet Union, the process of European integration was seen as a threat and a short-term atempt. Notwithstanding, economic growth in the European Economic Community and its enlargement tendencies changed the viewpoint of the Soviet Union towards the integration. In this famework, in study, the approach of Soviet Union towards the European integration in the 1950s and 1960s years is examined. Tis period which the Soviet Union was against integration is dealt with chronologically within in the fame of the European Economic Community. Consequently, it is demonstrated that its approach towards integration process in the 1950s and 1960s was negative as the European Economic Community was seen as a capitalist integration process.

Avrupa bütünleşmesi tarihi, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki Soğuk Savaş ile yakından ilgili olmuştur. Bu nedenle, Avrupa bütünleşmesi hem ABD’nin hem de Sovyetler Birliği’nin dikkatini çekmiş, ancak iki tarafın yaklaşımı farklı olmuştur. ABD, Avrupa bütünleşme sürecini desteklemiş, Sovyetler Birliği ise bütünleşme sürecine karşı olmuştur. Sovyetler Birliği tarafından Avrupa bütünleşme süreci bir tehdit ve kısa süreli bir girişim olarak görülmüştür. Buna karşın, Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndaki ekonomik büyüme ve genişleme eğilimleri Sovyetler Birliği’nin bütünleşmeye yönelik bakış açısını değiştirmiştir. Bu çerçevede, çalışmada Sovyetler Birliği’nin 1950’li ve 1960’lı yıllardaki Avrupa bütünleşmesine yönelik yaklaşımı incelenmiştir. Sovyetler Birliği’nin bütünleşme sürecine karşı olduğu bu dönem, Avrupa Ekonomik Topluluğu çerçevesinde kronolojik olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun, Sovyetler Birliği tarafından kapitalist bir bütünleşme süreci olarak görülmesinden dolayı Avrupa bütünleşmesine yönelik 1950’li ve 1960’lı yıllardaki yaklaşımın olumsuz olduğu gösterilmiştir