Makale

Makale

Borderline Kişilik Özellikleri ile Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu ve Şiddete Yönelik Tutum Arasındaki İlişkiler

The Relationships between Borderline Personality Traits, Offence-Related Feelings of Shame and Guilt and Attitudes towards Violence

Haydeh FARAJI,Tilbe ÖZARABACI
Yıl 2022, Sayı 15, Sayfalar:291-308

Bu çalışma, borderline kişilik özellikleri ile hatayla ilgili utanç ve suçluluk duygusu ve şiddete yönelik tutumun ilişkisel olarak birlikte ele alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 18-35 yaş arası 218 kadın (54.5%) ve 182 erkek (45.5%) olmak üzere toplam 400 genç yetişkinin gönüllü olarak katılımından oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyo-demografik Bilgi Formu, Borderline Kişilik Ölçeği, Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği, Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çevrim içi olarak toplanan veriler SPSS 25 programına aktarılıp analizine başlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, benlik imajı ve boşluk arttıkça suçluluk artmakta, dürtüsellik ve intihar ve kendini yaralama arttıkça suçluluk azalmaktadır. Ayrıca duygusal dengesizlik, terk edilme korkusu, ilişkiler, benlik algısı, boşluk ve yoğun korku arttıkça utanç artmaktadır ve dürtüsellik arttıkça utanç azalmaktadır. Boşluk duygusu dışındaki tüm borderline kişilik özellikleri arttıkça şiddete yönelik tutumlar artmakta, şiddete yönelik tutumlar arttıkça suçluluk ve utanç azalmaktadır. Bu bulgulara ek olarak, kadınlarda duygulanımda kararsızlığın ve erkeklerde dürtüselliğin daha yaygın görüldüğü; borderline kişilik özelliklerinin düşük eğitim düzeyi ve düşük gelir seviyesi ile bağlantılı olduğu saptanmıştır. Bu bulgular ışığında, borderline kişilik özelliklerinin hatayla ilişkili utanç ve suçluluk duygusu ve şiddete yönelik tutum ile ilişkili olduğu görülmektedir.