Article

Makale

Yeni Bir Din: Milliyetçilik?

A New Religion: Nationalism?

ERDOĞAN Aydın
Year 2018, Issue 7, Pages:227-253

According to most scholars, religion dates back to the beginning of human history. That is to say, religion is seen as one of the most important facts affecting people. This influence on society unites their members in common points and gives them an identity. However, over the time, it would seem that religion has diminished its influence on people; instead, currents such as nationalism and communism have come in sight. In Western societies, the detachment from religion started early, whereas in Eastern societies, this process took longer time. In Turkey, this transformation has started with Mustafa Kemal Atatürk. This article will attempt to investigate the transaction between religion and nationalism. In this context, it will focus on the question whether nationalism could replace religion or not.
 

Çoğu araştırmacıya göre din, insanlık tarihinin başlangıcına kadar eskiye dayanmaktadır. Bu noktada din, insanları etkileyen en önemli olgulardan biri olarak görülür. Dinin, insanlar üzerindeki bu etkisi mensuplarını ortak noktalarda birleştirir ve onlara bir kimlik verir. Fakat zamanla dinin, insanlar üzerindeki etkisinin azaldığı ve onun yerine milliyetçilik ve komünizm gibi akımların ön plana çıktığı bir dönüşüm görülmüştür. Batı toplumlarında bu dönüşüm daha erken dönemlerde başlarken Doğu toplumlarında ise bu süreç daha geç başlamıştır. Türkiye’de ise bu dönüşüm süreci Mustafa Kemal Atatürk ile başlamıştır. Bu makalede din ve milliyetçilik arasındaki
etkileşimi incelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda milliyetçiliğin, dinin yerini tutup tutmadığı sorusu üzerinde durulacaktır.