Article

Makale

Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu

The Right to Work of Foreigners in Turkey: Syrians Situation in The Labor Market

Öykü Canan KARA DÖNMEZ
Year 2016, Issue 2, Pages:151-174

Right to work is considered as one of the human rights and therefore foreigners also benefit from this right in countries where they reside. Every country has labor laws that govern right to work of foreigners. Besides, their participation to labor markets and industries with respect to natives of the countries is limited. Although, various labor laws exist about the right to work of foreigners in Turkey, new laws were required parallel to the regional incidents and flow of asylum seekers to the country so that they can sustain their living. The purpose of the study is to discuss right to work given to the foreigners with the status of temporary protection that arrived from Syria with respect to social policy. The study concludes that Syrian asylum seekers have been given the right to work in Turkey and they can participate in the work-life in Turkey and this will facilitate registration of Syrians and contribute to reduce the number of unregistered employment of foreigners in Turkey

Çalışma hakkı bir insan hakkı olduğundan, yabancılar da ikamet ettikleri ülkelerde bu haktan yararlanmaktadır. Her ülkenin, yabancıların çalışma hakkını düzenleyen yasaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, yabancıların çalışma hayatına katılımı ülke vatandaşlarına göre sınırlı sektörlerde ve daha dar kapsamda ele alınmaktadır. Türkiye’de de yabancıların çalışma hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler olmasına karşın, son yıllarda bölgesel gelişmeler sonucu ülkeye sığınan sığınmacıların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için çalışma haklarının düzenlenmesine ilişkin yasaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmanın amacı, Türkiye’deki yabancıların çalışma usulleriyle ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, Suriye’den gelen, geçici koruma statüsüne sahip yabancılara tanınan çalışma hakkının sosyal politika bağlamında değerlendirilmesidir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de ikamet etmek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların sosyal politika açısından çalışma yaşamına katılmalarının önünün açıldığı, bunun ise Suriyelilerin kayıt altına alınmasının kolaylaşmasına ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir