Article

Makale

Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik

Political Psychology and Political Self-Efficacy

KANSU Ayça Ferda,TARHAN Nevzat
Year 2018, Issue 6, Pages:1-18

Political psychology is an interdisciplinary science, which is new for the world and has not developed in our nation in terms of practice. Taking its terminological place in literature has happened within the last century while it is actually not a new invention. Human behavior are important basic concepts in politics just as they are in psychology. Specific lingual and behavioral contents direct individuals and masses against events and facts. Thus, the junction point is arrived today where sciences of politics and psychology intersect inevitably. It is for sure that any kind of research made in this area will contribute to providing local contents, rather than foreign resources,
in the name of our nation. The review of politic psychology and political self-efficacy, which is one of the basic concepts of it, is the main goal of this study. The field study where we examine the relations between political efficacy and different variables like  the time of political interest, age, marital status, gender, education level etc. provides the ground of this compilation.

Politik Psikoloji; dünya için yeni ve ülkemizde de henüz uygulama anlamında fazla gelişmemiş olan disiplinler-arası bir bilimdir. Esas itibarıyla yeni keşfedilmiş olmasa da terminolojik olarak literatürde yer alması son yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. Psikoloji gibi politikada da insan davranışları önemli temel kavramlardandır. Olaylar, olgular karşısında belli sözel veya davranışsal içerikler doğrudan bireyleri ve kitleleri yönlendirmektedir. İşte bu nedenle günümüzde siyaset bilimi ile psikoloji biliminin kesişmesinin kaçınılmaz olduğu bu kavşak noktasına gelinmiştir. Bu alanda yapılacak her tür araştırmanın da ülkemiz adına, yabancı kaynaklardan ziyade, daha “bize
has” bir içerik sunmakta katkı sağlayacağı muhakkaktır. Politik Psikoloji ve temel kavramlarından biri olan “politik öz-yeterlik” kavramının gözden geçirilmesi bu çalışmanın temel amacıdır. Politikayla ilgilenme süresi, yaş, medenî durum, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi çeşitli değişkenler ile politik yeterlik düzeyi arasındaki ilişkileri incelemiş olduğumuz saha çalışmamız, bu derlemenin zeminini oluşturmaktadır.