Article

Makale

Özgül Fobi ve Sınav Kaygısı Olan Ergenlerde EMDR Terapinin Etkisinin İncelenmesi

Examination of the Effect of EMDR Therapy in Adolescents with Specific Phobia and Test Anxiety

Nazmiye Gökçe YILDIRIM,Kader BAHAYİ
Year 2023, Issue 16, Pages:171-189

This research is about the investigation of the Effect of EMDR Therapy on Adolescents between 15-17 years of age with Specific Phobia and Test Anxiety. The first hypothesis of the study is that “Adolescents who are treated with EMDR therapy will significantly decrease their fear scores of the phobia object (delusion, affective and total).” The second hypothesis is that "Sub-score and total test anxiety scores of adolescents who receive EMDR therapy will decrease significantly." The data on this research, collected by using Demographic Information Form, Test anxiety Inventory, DSM-5 Specific Phobia Scale for 11-17 Year-Old Children; through 31 adolescents living in Antalya (Turkey) and visiting the counselling centre for treatment between February 2022 and July 2022. Data were obtained and analysed in SPSS 25.0 package program. In the study, test anxiety sub-scale and total scores of adolescents who is receiving EMDR therapy with test anxiety, also total specific phobia scores of adolescents with specific phobia were compared as pre-test and post-test. As a result of the 5-session EMDR therapy, it was concluded that test anxiety sub-scale scores and total scores as well as specific phobia total scores decreased significantly in post-test measurement. Based on the research findings, it was considered that EMDR therapy gives positive results on adolescents with specific phobia and test anxiety.

Bu araştırma özgül fobiye ve sınav kaygısına sahip 15-17 yaş arası bireyler üzerinde EMDR terapisinin etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci hipotezi “EMDR terapi uygulanan ergenlerin fobi nesnesine karşı korku puanları (kuruntu, duyuşsal ve toplam) anlamlı ölçüde düşecektir.” İkinci hipotez ise “EMDR terapi uygulanan ergenlerin alt puan ve toplam sınav kaygısı puanları anlamlı ölçüde düşecektir.” şeklindedir. Araştırmada veriler, “DSM-5 11-17 yaş Çocuk Özgül Fobi Ölçeği”, “Demografik Bilgi Formu”, “Sınav Kaygısı Ölçeği” kullanılarak Şubat 2022-Temmuz 2022 tarihleri arasında Antalya’da ikamet eden ve bir danışmanlık merkezine tedavi amacıyla gelen 31 ergen üzerinden edinilmiştir. Çalışmanın sonuçları SPSS 25.0 paket programında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, EMDR terapisi alan sınav kaygılı ergenlerin, sınav kaygısı alt boyut ve toplam puanları ve özgül fobisi olan ergenlerin toplam özgül fobi puanları, ön test ve son test olarak karşılaştırılmıştır. 5 oturumluk EMDR terapisinin sonucunda, sınav kaygısı alt boyut puanları ve toplam puanları ile özgül fobi toplam puanlarının, önemli ölçüde azaldığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, özgül fobisi ve sınav kaygısı olan ergenler üzerinde, EMDR terapisi olumlu sonuçlar vermektedir.